background

Better! More!
And The Best!!

품질보증
품질보증
product img
product img
product img
product img
product img
product img
product img
product img
product img
product img
product img
product img
보유 장비 정보
NO 장비명칭 사용부서 보유대수
1 염수 분무기 QC 1
2 내열탕 TEST 기 QC 1
3 도막 두께 측정기 QC 1
4 프로젝터 Etching 1
5 내마모성 시험기 QC 1
6 비접촉 3차원 측정기 QC 1
7 2D 측정기 All 5
8 3D 측정기 Etching 1
9 비전 측정기 Etching 1
10 디노 검사기 Etching 33
11 키엔스 측정기 All 3
12 파티칼 측정기 Etching 1